fbpx

Yhteystiedot

Arvokas-ohjelma (2018-2021) on päättynyt. Arvokas-koordinaatiohanke toimi osana Suomen Setlementtiliiton toimintaa. Tässä alla Arvokas-hankkeiden listaus, kuvaukset ja ohjaukset järjestöjen nettisivuille.

Arvokas-hankkeet (2018-2021)

Voit tutustua hankkeisiin valitsemalla alasvetovalikosta sinua kiinnostavat aiheet. Kuvauksen hankkeesta näet klikkaamalla sen nimeä.

Aseman Lapset ry: Pasila

Pasila-hankkeessa rakennetaan kokonaisvaltaista tukea alaikäisille rikoksentekijöille. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joita tuetaan yhteiskuntaan integroitumisessa ja kohti opinto- tai työpolkua.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | LinkedIn

Barnavårdsföreningen i Finland rf: Oman elämäni supertähti

Oman elämäni supertähti -hanke auttaa kotinsa ulkopuolelle sijoitettuja 14–17-vuotiaita nuoria löytämään sisäisiä voimavaroja sekä tukee heitä elämänhallinnassa ja henkisessä hyvinvoinnissa. Hanke tarjoaa nuorille konkreettisia menetelmiä ja ohjausta stressinhallinnan sekä henkisen valmennuksen teemoista pääasiassa yksilötapaamisten avulla. Nuorta tuetaan myös uuden harrastuksen löytämiseen.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | LinkedIn

Diakonissalaitos: Yhteisötoiminta ja osaaminen Hirundossa

Yhteisötoiminta ja osaaminen Hirundossa -hanke vahvistaa EU:n liikkuvan väestön ihmisarvoa, toimijuutta ja työelämävalmiuksia. Toimintaa kehitetään yhteisöllisellä metodilla, kokeilukulttuuria osallistaen, kävijöiden toiveiden ja odotusten mukaisesti. Hankkeessa etsitään yhteiskuntavalmiuksia ja uusia toimeentulon mahdollisuuksia kerjäämisen sijalle.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | LinkedIn

EHYT ry & Kehitysvammaliitto ry: SELVIS

SELVIS-hankkeessa kehitetään kehitysvammaisille nuorille saavutettavia menetelmiä ja materiaaleja ennaltaehkäisevään päihde- ja pelikasvatukseen. Toimintaa toteutetaan yhdessä nuorten ja heille sopivien tukiverkostojen sekä ammattilaisten kanssa.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut

Epilepsialiitto ry: Mahdollistaja

Mahdollistaja – tukena uudelleenorientoitumiseen ja osallisuuteen -hanke tukee nivelvaiheessa olevia epilepsiaa sairastavia henkilöitä sekä vähentää eriarvoisuutta kehittämällä auttavaa vapaaehtoistoimintaa ja osallistumisen muotoja muuttuvassa sote-kentässä.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Helsingin NMKY ry: Kiintopiste

Kiintopiste-hanke tukee moniulotteisesti haastavassa tilanteessa olevia nuoria elämänhallinnassa ja kiintopisteen löytämisessä elämään.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut

Jyvälän Setlementti ry: Löytöretki

Löytöretki-hanke tarjoaa työttömille rentoa ja mukavaa vertaistoimintaa, kuten keskusteluja ja yhdessä tekemistä. Löytöretkelle voi tulla viettämään työttömyyden vapaapäivää! Maksuton ja vapaaehtoisuuteen perustuva Löytöretki-toiminta soveltuu nuorille, työelämän konkareille, ammatinvaihtajille tai jo eläkepäivistään haaveileville henkilöille Keski-Suomesta. Viikottain kokoontuvat ryhmät ja olohuonetapaamiset perustuvat seuraaville periaatteille: monipuoliset ja osallistavat menetelmät, myönteisyys, vertaistoiminta ja -ohjaus, vapaaehtoisuus, osallisuus ja luottamuksellisuus.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry: Aarne ja Aune

Aarne ja Aune -hanke lisää kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten arjen neuvokkuutta ja osallisuutta. Hanke järjestää ryhmätoimintaa, jossa vahvistetaan yhdessä mielekkään arjen tietoja ja taitoja. Aarne ja Aune tukee kehitysvammaisia kuntalaisia ja palvelunkäyttäjiä vaikuttamaan ja osallistumaan elinympäristönsä kehittämiseen.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry: Luontovoimaa!

Naiset kartuttavat voimaa ja iloa arkeen jyväskyläläisessä Luontovoimaa!-hankkeessa. Eri kulttuureista tulevat naiset liikkuvat lähiluonnossa yhdessä käyttäen luonto- ja taidelähtöisiä menetelmiä. Kävelyn ja luonnossa oleskelun avulla tutustutaan ja nautitaan luonnon tarjoamasta hyvinvoinnista. Kantasuomalaiset naiset voivat kouluttautua luontoystäviksi maahanmuuttajanaisille ja siten edesauttaa heitä uusien sosiaalisten suhteiden muodostamisessa.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut

Kukunori ry: Kulttuurikongi

Kulttuurikongi-hankkeessa rakennetaan tukiverkkoja sekä kokemuksia osallisuudesta haasteellisessa elämäntilanteessa oleville vangeille. Hankkeessa sovelletaan kulttuuripajamallia. Toiminta on valtakunnallista.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Twitter  | LinkedIn

Lahden Diakonialaitos: Tukea vapaaehtoisuuteen

Tukea vapaaehtoisuuteen -hankkeessa lisätään erityisryhmien ja elämän murrostilanteissa olevien osallisuutta ja hyvinvointia tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla. Hanke vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien vaikutusmahdollisuuksia lahtelaisessa toimintaympäristössä.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Loisto setlementti ry: Bahar

Bahar-hanke tarjoaa yksilökohtaista ja yhteisöllistä tukea kunniaan liittyvien käsitysten ja konfliktien vuoksi yhteisöstään irtaantuneille nuorille ja nuorille aikuisille. Bahar tarkoittaa kevättä. Toiminnalla tuetaan pitkäjänteisesti nuorten voimavaroja, itsenäistymistä ja integroitumista vaikeassa elämäntilanteessa. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla.


Verkkosivut  | Instagram

MLL ry: Vanhemmuuden verkkotuki

Vanhemmuuden verkkotuki -hanke tarjoaa matalan kynnyksen luotettavaa ja anonyymiä chat-tukea ja palveluohjausta vaikeissa elämäntilanteissa oleville vanhemmille. Chat-palvelussa on mahdollisuus varata jatkoaika samalle päivystäjälle itselle sopivalle ajankohdalle, mikä mahdollistaa joustavavan ja pidempikestoisen tuen. Hanke myös kehittää MLL:n Vanhempainnetin verkkosivuja vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien vanhempien tarpeita.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö: Tyttö olet helmi!

Tyttö olet helmi! -hankkeessa tuetaan tytön ja äidin välistä suhdetta videoreflektiivisellä menetelmällä ja toiminnallisilla vertaisryhmillä sekä yhteistyöllä oppilashuollon kanssa Varsinais-Suomen alueella. Hanke pyrkii tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa nuorten tyttöjen alkavia mielenterveysoireita ja lisäämään suojaavia tekijöitä.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Twitter

Hanketta luotsaa: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Pakolaisnuorten tuki ry: Avaamo

Avaamo-hanke tukee maahanmuuttajataustaisia vanhempia, joiden kyky ja mahdollisuus toimia kasvattajina on heikentynyt maahanmuuton seurauksena, mutta joiden oppivelvollisuusikäiset 10–16-vuotiaat nuoret tarvitsisivat kipeästi vanhempiensa tukea haasteellisessa elämäntilanteessa. Nuoren haasteellinen elämäntilanne voi olla esim. elämänhallinnan merkittävä heikkeneminen, kiusaamisen kohteeksi joutuminen, häiriökäyttäytymistä aiheuttava jengiytyminen, yksinäisyys, koulupudokkuus tai päihteiden ongelmakäyttö.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Instagram

Perheidenpaikka ry: Tuu mukkaan

Tuu mukkaan -hankkeessa vahvistetaan alle kouluikäisten lasten perheiden tukiverkostoja. Lisäksi kehitetään videovälitteistä mummi–ukki-palvelua, joka vastaa siihen tarpeeseen, ettei kaikilla perheillä ole isovanhempia tai lastenlapsia tai hyviä suhteita heihin. Palvelulla saadaan iloa senioreille ja lapsille. Suoran videoyhteyden kautta voidaan esimerkiksi lukea satuja ja pelata verkkopelejä. Hankkeen toiminta-alueena on Outokumpu, Liperi, Heinävesi ja Polvijärvi.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut

Pesäpuu ry: UP 2 US – Meistä kiinni

UP 2 US – Meistä kiinni -hanke vahvistaa vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelun sijaishuollossa. Hankkeessa luodaan alueellista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. UP 2 US on valtakunnallinen hanke.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Twitter

Porttiteatteri ry: Sellistä stagelle

Sellistä stagelle -hanke vahvistaa rikostaustaisten henkilöiden (vapautuneiden vankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien) osallisuutta yhteisöteatterin keinoin. Hankkeessa luodaan kolmiosainen osallistavan teatterin kokonaisuus, jossa kyetään ottamaan huomioon osallistujien erilaiset elämäntilanteet ja sosiaaliset valmiudet. Hanke toimii Etelä-Suomessa.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Rauman Seudun Katulähetys ry: Osana yhteisöä

Osana yhteisöä -hanke tarjoaa yleissivistäviä, yhteisökasvatuksellisia ja yhteiskuntaan integroivia palveluita. Muutosta tavoitellaan yksilön sisäisen motivoitumisprosessin kautta. Toimintaa järjestetään Raumalla.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut

Romano Missio ry: Terne Apre – Nuorten vuoro

Terne Apre – Nuorten vuoro -hankkeessa tehdään löytävää, ennaltaehkäisevää ja korjaavaa katutyötä 13–29-vuotiaiden romaninuorten parissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook

Satakunnan yhteisökeskus: Yhteinen keittiö

Yhteinen keittiö – sosiaalista kuntotutusta keittiötoiminnan avulla -hankkeessa tuetaan porilaisten nuorten ja nuorten aikuisten sekä maahanmuuttajien arjenhallintaa, elämisentaitoja ja hyvinvointia keittiötoiminnan avulla. Samalla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista, kielenoppimista ja yhteiskuntaan integroitumista sekä vähennetään yksinäisyyttä ja lisätään sukupolvien välistä keskinäistä tiedonvaihtoa ja oppimista.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Instagram  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: Satakunnan yhteisöt ry

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry: TuNe – Elämä vireeseen

TuNe – Elämä vireeseen -hanke tarjoaa tukea yli 30-vuotiaille kuopiolaisille asunnottomille ja asunnottomuusuhan alaisille henkilöille. Jalkautuva tuki- ja neuvontatyö tukee elämänlaatua ja -hallintaa.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut

Sirkus Magenta ry: Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena

Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena -hankkeen kohderyhmänä ovat eri-ikäiset lastensuojelun palveluiden ja avohuollon sosiaalityön asiakkaat. Tavoitteena on positiivisen vuorovaikutuksen, luottamussuhteiden ja tukiverkostojen vahvistaminen. Hanke toimii Helsingissä, ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin lastensuojelun toiminnallisen työn kanssa.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Instagram

SOS-Lapsikylä ry: Lähellä – sukupolvet toistensa tukena

Lähellä-hanke tuo yhteen ikääntyneet vapaaehtoiset sekä riskissä elävät lapsiperheet. Näin tuetaan perheiden positiivista elämänkulkua. Toimintaa järjestetään Mummun ja Vaarin tuvissa.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Twitter  | LinkedIn

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry: ALS ja elämä

ALS ja elämä -hankkeessa tuetaan diagnoosin saaneita ja läheisiä sairauden koko polulla. Hanke tarjoaa kriisitukea, ohjausta ja neuvontaa sekä kokemustietoa ja vertaistukea, jotta sairastavat ja läheiset voisivat elää mahdollisimman täyttä elämää.

Hanke kiteytettynä


Verkkosivut  | Facebook  | Instagram