Tietoa

Arvokkaat käsitteet, joiden maailmankuvaan Arvokas-ohjelma sitoutuu:

Osallisuus

Osallisuuden kokemus muodostuu, kun tunnemme olevamme tasavertaisia jäseniä yhteiskunnassa sekä omissa yhteisöissämme, kuten työpaikalla, harrastuspiireissä ja naapurustossa. Osallisuus ei toteutuakseen vaadi aktiivista osallistumista, vaan jokainen voi osallistua yhteisöihinsä omien voimavarojensa mukaan.

Osallisuuden kokemus tukee hyvää elämää ja terveyttä. Sitä vahvistaa esimerkiksi riittävä toimeentulo sekä mahdollisuus samoihin asioihin kuin muillakin yhteiskunnan jäsenillä: terveyteen, koulutukseen, työhön, kotiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Sitä lisää tunne siitä, että muut arvostavat meitä ja luottavat meihin sekä varmuus siitä, että voimme ilmaista mielipiteemme ja halutessamme vaikuttaa itseämme koskeviin asioihin.

Arvokas-ohjelma tunnistaa osallisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia mekanismeja ja sitoutuu viestintä- ja vaikuttamistyöhön osallisuuden vahvistamiseksi.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että me kaikki olemme samanarvoisia. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ihmisen arvoon ei vaikuta esimerkiksi sukupuoli, ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, vakaumus, mielipide, terveydentila, toimintakyky tai seksuaalinen suuntautuminen.

Arvokas-ohjelma korostaa toiminnassaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja tuo esille tapoja, joilla eriarvoisuutta voidaan kitkeä.
Arvokas-ohjelma tunnistaa osallisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia mekanismeja ja sitoutuu viestintä- ja vaikuttamistyöhön osallisuuden vahvistamiseksi.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on sitä, että jokaisella on lähtökohdistaan ja elämäntilanteestaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa, vaikuttaa ja toteuttaa itseään. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus voi toteutua, kun kannamme vastuuta toisistamme ja siitä, että jokaisella meistä on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässä.

Arvokas-työn lähtökohtana on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen ja siihen liittyvien epäkohtien esille nostaminen.

Moniarvoisuus ja moninaisuus

Kuuntelemalla ja keskustelemalla rakennamme parempaa maailmaa.

Moniarvoisuus tarkoittaa sitä, että olemme avoimia myös muille kuin omille näkemyksillemme ja olemme valmiita kohtaamaan myös itselle vieraita ajatuksia ja kulttuureja. Jokainen – lähtökohdista ja tilanteesta riippumatta – hyväksytään ja jokaista kunnioitetaan sellaisena kuin on.

Arvokas-ohjelmassa tunnistetaan ihmisten moninaisia lähtökohtia, tarpeita ja elämäntilanteita ja vaikutetaan siihen, että erilaiset tarpeet tulevat kuulluksi myös yhteiskunnallisesti.

Voimavaralähtöisyys

Jokaisella ihmisellä on vahvuuksia, taitoja ja voimavaroja. On kyse näkökulmasta: nähdäänkö ihmisessä ne – vai heikkoudet, menetykset ja toimintakyvyn vajeet.

Voimavaroihin keskittymällä voidaan esimerkiksi tukea sairastuneen tai vammaisen ihmisen kuntoutumista ja itsemääräämisoikeutta sekä tarjota haavoittuvassa elämäntilanteessa olevalle mielekästä tekemistä tai työtä. Voimavarojen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen on yhteydessä osallisuuden kokemuksiin.

Arvokas-ohjelma perustuu voimavaralähtöisyyteen. Toimimme ja viestimme ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja tunnistaen ja esille nostaen.

Arvokas-ohjelmasta löydät lisätietoa tältä sivulta. Tutustu myös ajankohtaisiin asioihimme sekä blogiimme.