fbpx

Arvokas-ohjelman vuosi 2021 – tavoitettiin yli 26 000 ihmistä

Arvokas-ohjelmassa on mukana 25 hanketta, joiden yhteisenä tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen. Hankkeet sijoittuvat sosiaali- ja terveysalan järjestöihin, ohjelman sateenvarjon alle on mahtunut järjestöjen koko kirjo paikallisista toimijoista valtakunnallisiin liittoihin.  

Vuoden 2021 aikana Arvokas-ohjelman 25 hankkeessa tavoitettiin 26 031 yksittäistä ihmistä kasvokkain tai hankkeiden viestein. Erilaisiin ryhmätoimintoihin osallistuttiin 9533 kertaa ja yksilöllisen tuen kohtaamisia tai neuvontatapaamisia oli 9151. Hankkeiden järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin 11 532 kertaa.

Hankkeiden kohderyhmänä ovat eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, joiden osallisuuden lisäämiseen ja eriarvoisuuden vähenemiseen tartuttiin vaihtelevin keinoin. Vuosi 2021 oli hankkeiden viimeinen kokonainen toimintavuosi, joten hankkeissa opittua jaettiin ahkerasti koulutuksin ja viestimällä. Hankkeiden koulutukset tavoittivat edelliseen vuoteen verrattuna kymmenkertaisen yleisön.

Kohderyhmien kokemat hankaluudet heijastuivat toimintaan

Hanketyöhön kuuluu oleellisesti tietty ennakoimattomuus, ja hankesuunnitelmissa ei voidakaan täysin tietää millaisissa tilanteissa hanke tullaan toteuttamaan. Vuonna 2021 lähes kaikkien Arvokas-hankkeiden toimintaa vaikeutti tavalla tai toisella koronarajoitusten jatkuminen.

Moni, etenkin nuorten kanssa työskentelevä hanke havaitsi kohderyhmän tilanteen vaikeutuneen. Tarjolla oleva toiminta ei aina riittänyt, kun monen nuoren kohdalla haasteet kasautuivat ja elämäntilanteet muuttuivat vaikeaksi. Tällöin myöskään toimintaan sitoutuminen ei aina onnistunut. Toinen yksittäinen hyvin hankalaan tilanteeseen ajautunut ryhmä oli Itä-Euroopan liikkuva väestö, jonka tilanne vuonna 2021 oli aivan erilainen kuin hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

Vuonna 2021 jatkuivat osittain haasteet yhteistyökumppaneiden kanssa. Rajoitusten, resurssivajeiden ja toiminnan uuden suuntaamisen takia hankkeiden suunnitteluvaiheessa sovittuun toimintaan ei kaikin osin ollutkaan enää mahdollisuutta. Esimerkiksi sairaalayhteistyö vaikeutui tai lastensuojelussa resursseja yhteistyöhön oli odotettua vähemmän.

Aivan kuten 2020, myös vuonna 2021 hankkeet veivät toimintaa paljon verkkoon. Tätä vaikeutti kuitenkin verkkoyhteydenpitoon vaadittavien laitteiden ja digitaitojen puute. Esille nousi myös digiväsymys – kohderyhmä ei välttämättä jaksanut kiinnostua verkkovälitteisestä toiminnasta, vaan olisi kaivannut kasvokkaisia kohtaamisia.

Tuloksiin yhteistyöllä

Haasteista huolimatta vuonna 2021 Arvokas-hankkeet saavuttivat hyvin asetettuja tuloksia. Toiminnan ja tuotosten aikaansaamista edistivät erityisesti tiivis, toimiva ja hyvin aktiivinen verkostoyhteistyö. Oikeat kumppanit toivat toimintaan esimerkiksi laaja-alaista osaamista, auttoivat tavoittamaan kohderyhmän ja laajensivat toiminnan näkyvyyttä.

Arvokkaan hankkeiden keskeinen voimavara oli asiakkaiden tai osallistujien tarpeista lähtenyt toiminta, jota kehitettiin palautteen ja toimintaan osallistuvien ideoiden pohjalta. Usein herkkien aiheiden piirissä työskentelevien hankkeiden erityisenä vahvuutena oli luottamuksen synnyttäminen ja kasvattaminen.

Myös vuonna 2021 hankkeille oli tärkeää suunnata toimintaa rohkeasti uusiksi ja löytää kuhunkin hetkeen sopivat tavat toteuttaa toimintaa. Toimintaa vietiin laajasti verkkoon.  Monelle hankkeelle toimivaa oli myös tapahtumien ja kohtaamisten toteuttaminen ulkotiloissa.

Arvokkaan hankkeiden aivan keskeinen onnistumisen avain oli motivoitunut, osaava ja kuhunkin tehtävään sopiva hankehenkilöstö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät kiinnostavaa ja ihmisläheistä kehittämistyötä, jonka onnistuminen on pitkälti kiinni siitä, että toimintaa toteuttamaan saadaan oikeat ihmiset.

Tuloksellisuusraportti

Artikkelissa esitetyt tiedot perustuvat hankkeiden täyttämiin tuloksellisuusraportteihin. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittamista hankkeista tehdään vuosittain tuloksellisuusraportti rahoittajalle.

Raporttiin kirjataan tietoja toiminnasta ja tuotoksista vuoden aikana, yhteistyökumppaneista ja toiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten määrästä sekä kohderyhmien tavoittamisesta. Lisäksi raporttiin kuvataan, millaisin mittarein toiminnan tavoitteiden toteutumista on seurattu.

Kuva: Priscilla Du Preez / Unsplash