fbpx

Arvokas-ohjelman vuosi 2020 – kohtaamisia ja rohkeita kokeiluja

Arvokas-ohjelmassa on mukana 25 hanketta, joiden yhteisenä tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen. Hankkeet tarttuvat haasteeseen monin eri tavoin yksilöllisestä tuesta selkokieliseen viestintään ja chattipalveluista koulutuksiin.

Vuoden 2020 aikana Arvokas-ohjelman 25 hankkeessa tavoitettiin 16 408 yksittäistä ihmistä kasvokkain tai hankkeiden viestein. Erilaisiin ryhmätoimintoihin osallistuttiin 7473 kertaa ja yksilöllisen tuen kohtaamisia oli 9296. Hankkeiden järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin 1115 kertaa.

Hankkeiden kohderyhmänä ovat eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset. Koronapandemia rajoitti suuresti ryhmätoimintaa, joten yksilöllisen tuen merkitys nousi erityisen suureksi vuoden aikana.

Koronapandemian vaikutus vuoden 2020 toimintaan oli merkittävä, suurimmassa osassa hankkeita vähintään melko suuri. Lähes kaikki Arvokas-ohjelman hankkeet kehittivät vuoden aikana uusia toimintamuotoja, ja uudet kokeilut jäävät ainakin osittain käyttöön kaikissa niitä kehittäneissä hankkeissa.

Arvokas-ohjelman vuosi 2020. 16408 tavoitettua ihmistä, 7473 ryhmätoiminnan osallistujakertaa, 9296 yksilöllisen tuen kohtaamista ja 1115 osallistujaa koulutuksissa. Koronan vaikutus toimintaan oli suurimmalla osalla melko suuri tai suuri. 96 prosenttia hankkeista kehitti uusia toimintamuotoja. Uudet toimintamuodot jäävät ainakin osittain käyttöön kaikissa niitä kehittäneissä hankkeissa.

Koronasta kapuloita rattaisiin

Arvokas-ohjelman joustavat ja nokkelat hankkeet törmäsivät vuoden 2020 aikana myös vaikeuksiin, joiden yhteisenä nimittäjänä on korona. Osassa hankkeista verkostotyö vaikeutui tai hidastui merkittävästi. Osassa haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelevistä hankkeista kohderyhmän tilanne vaikeutui vuoden mittaan selvästi tai hankkeiden tarjoaman avun piiriin hakeuduttiin liian myöhään.

Vaikka etätoteutuksissa ja verkon kautta työskentelyssä onnistuttiin, oli se myös haaste. Verkko-yhteydenpitoon vaadittavia laitteita tai digitaitoja puuttui kohderyhmiltä, ja etätoteutus ei esimerkiksi herkkien asioiden käsittelyssä ole sama asia henkilökunnan tai kohderyhmän kannalta kuin kasvokkain kohtaaminen.

Hankkeiden keskeisenä voimavarana oli osaava henkilöstö, joten henkilöstön vaihtuminen tai puuttuminen vaikeutti muutamien hankkeiden toimintaa.

Aikaansaamista estivät: korona, kohderyhmän tilanne vaikeutui tai avun piiriin hakeuduttiin liian myöhään, etätoteutus ei ole sama asia kuin kasvokkain kohtaaminen, verkko-yhteydenpitoon vaadittavien laitteiden ja digitaitojen puute, verkostotyön vaikeutuminen, esimerkiksi yhteistyökumppanien vetäytyminen tai hidas toiminta, ennakoimattomat henkilöstöhaasteet.

Joustamista ja nopeita muutoksia

Arvokas-ohjelman hankkeet saavuttivat haasteista huolimatta hyvin hankkeille asetettuja tavoitteita. Toiminnan ja tuotosten aikaansaamista edistivät erityisesti motivoitunut ja tehtäviin sopiva hankehenkilöstö sekä toimiva ja vuoden 2020 aikana entistä aktiivisempi verkostoyhteistyö. Myös hankkeiden taustayhdistysten tuki esimerkiksi osaamisen, työtilojen tai johdon suhteen edisti toimintaa.

Olennaista oli myös, että monet hankkeet olivat lähtöisin taustajärjestön tunnistamasta kohderyhmän tarpeesta ja toimintaa toteutettiin yhdessä kohderyhmän kanssa tai kehitettiin aktiivisesti palautteen perusteella.

Vuoden 2020 aikana hankkeissa tehtiin monia nopeita ja rohkeita muutoksia ja toimintaa suunnattiin uudelleen. Myös toiminnan paikat muuttuivat – moni kohtaaminen toteutettiin verkon välityksellä tai ulkona.

Aikaansaamista edistivät: motivoitunut, osaava, koulutettu, sopiva hankehenkilöstö, nopea ja rohkea toiminnan uudelleensuuntaaminen, tiivis, toimiva, entistä aktiivisempi verkostoyhteistö, muiden tahojen kiinnostus toiminnalle ja hyvä yhteistyö, asiakkaiden tai osallistujien tarpeista lähtenyt, yhdessä toteutettu ja palautteen avulla kehitetty toiminta, toiminnan vieminen verkkoon sekä taustayhdistyksen tuki ja tarjoamat puitteet.

Tuloksellisuusraportti

Artikkelissa esitetyt tiedot perustuvat hankkeiden täyttämiin tuloksellisuusraportteihin. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittamista hankkeista tehdään vuosittain tuloksellisuusraportti rahoittajalle.

Raporttiin kirjataan toiminnasta ja tuotoksista vuoden aikana, yhteistyökumppaneista ja toiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten määrästä ja kohderyhmien tavoittamisesta. Lisäksi raporttiin kuvataan, millaisin mittarein toiminnan tavoitteiden toteutumista on seurattu.

Kuva: John Schnobrich / Unsplash