fbpx
Kuva: Benjamin Lambert (Unsplash)

Puhu äänellä jonka kuulen

Arvokas, osallisuus, toimijuus

Kun olin ala-asteella, luokassa kiertävät ystäväni-kirjat olivat muotia. Niissä kysyttiin myös pelon aiheita. Kirjoitin aina saman vastauksen: sota, käärmeet ja hämähäkit.

Keskellä kotiseutuni maalaismaisemaa käärmet ja hämähäkit olivat hyvinkin todellisia pelon lähteitä. Ja ehkä sota vain oli pelottavinta, mitä tuolloin kykenin kuvittelemaan.

Tämän päivän lasten ja nuorten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemukset ovat jyrkässä nousussa. Huolet ovat globaaleja ja mittakaavaltaan isoja, ja vain neljännes suhtautuu optimistisesti maailman tulevaisuuteen.

Mikä nuoria huolettaa?

Yksittäisistä huolenaiheista suurin on ilmastonmuutos. Viimeisimmän Nuorisobarometrin mukaan ilmastonmuutoksesta oli melko tai erittäin huolissaan lähes 70 prosenttia 15–29-vuotiaista. Samaan tulokseen päätyy Pelastakaa Lapset ry, jonka kyselyyn vastanneista 13–17-vuotiaista 78 prosenttia oli eniten huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Ilmastonmuutoksen ohella nuoret kantavat huolta työstä: sekä työttömyydestä että siitä, miten he jaksavat pirstaleisessa ja paineisessa työelämässä. Lisäksi huolta aiheuttavat eriarvoisuus, rasismi ja syrjintä. Lasten ja nuorten kokemassa turvattomuuden tunteessa näkyy siis voimakkaasti huoli siitä, millaisessa maailmassa he aikuistuvat.

Nuorten mielestä aikuiset eivät ota heidän huoliaan riittävän vakavasti ja toimi tarpeeksi tehokkaasti niiden ratkaisemiseksi. Nuoret kokevat jääneensä keskusteluissa ulkopuolelle, eivätkä koe saavansa riittävästi tietoa heihin vaikuttavista asioista. Koulun merkitys yhteiskuntaan vaikuttamisen oppimisessa on pieni, ja näitä taitoja opitaan heikoiten myös vapaa-ajan toiminnoissa. Vaikuttamisen taidot ja tavat myös eriytyvät voimakkaasti perheen sosioekonomisen aseman mukaan.

Onko nuorilla mahdollisuuksia vaikuttaa?

Samaan aikaan nuoret ovat varsin kiinnostuneita vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan. Nuorten kiinnostus politiikkaan on ennätystasolla, ja nuoret vaikuttavat yhä innokkaammin myös politiikan ulkopuolella: ostopäätöksillä, elämäntapavalinnoilla ja mielipidevaikuttamisen kautta. Nuorten pelot kanavoituvat myös ulospäin näkyvänä omaehtoisena toimintana, kuten ilmasto- ja koululakkoina, boikotteina ja erilaisina kampanjoina.

On syytä pohtia, millä tavoin lapset ja nuoret oikeasti voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, saavat huolenaiheensa kuuluville ja pääsevät kertomaan omista ratkaisuehdotuksistaan.

Ovatko nuorten vaikuttamisen mahdollisuudet todellisia vai näennäisiä? Tarjotaanko nuorille sekä taitoja, resursseja että valtaa vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin, vai kuitataanko nuorten vaatimukset vain ikävaiheeseen kuuluvana ideologisuutena? Miten madallamme kynnystä vaikuttaa lähiyhteisöissä ja -ympäristöissä sekä demokraattisen järjestelmän keinoin? Millä keinoin tavoitamme ne nuoret, joiden osallistuminen on muita ohuempaa, ja miten teemme vaikuttamisesta kaikille turvallista? Miten erilaiset nuoret voivat olla mukana omilla tavoillaan? Miten voimme tehdä nuorten arkiyhteisöistä väyliä vaikuttaa myös kansalaisina ja yhteiskunnan jäseninä? Millä tavoin nuorten äänen voivat kuulla kasvattajat, julkiset palvelut tai järjestöt?

On kestämätöntä, jos yhteiskuntaamme, maailmaa tai maapalloa koskevat päätökset tehdään yksinomaan aikuisten ehdoilla. Lapsilla ja nuorilla on moninaisia ääniä, joita meidän aikuisten on opittava kuulemaan. Samalla on muistettava, että vastuu nuorten huolien ratkaisemisesta ei voi olla yksinomaan nuorilla, vaan meidän aikuisten on viime kädessä kannettava vastuu sekä päätösten tekemisestä ja toimeenpanosta että niistä päätöksistä, jotka jätämme tekemättä.


P.S. Vaikka sanotaan, että pelkonsa voi voittaa vain ne kohtaamalla, en edelleenkään kaveeraa hämähäkkien tai käärmeiden kanssa.

Jenni Kallio

Olen Arvokas-ohjelman arvioinnin asiantuntija ja sosiologi. Tämä on toistaiseksi viimeinen päiväni Arvokkaan riveissä, sillä seuraavaksi keskityn opintovapaan turvin tutkimaan nuorten kansalaisuutta ja kansalaisena toimimista.

Suomen Setlementtiliitto ry
LinkedIn