fbpx
Kuva: Mira Valjakka

Arvokas-hankkeille

Arvokas-ohjelmassa on mukana 25 hanketta ja koordinaatiohanke, jota hallinnoi Suomen Setlementtiliitto ry. Hankkeiden kohderyhminä ovat äkillisen elämänmuutoksen kokeneet ihmiset ja heidän perheensä ja/tai haavoittuvissa tai haasteellisessa elämäntilanteessa elävät ihmiset. Kaikki ohjelman hankkeet löydät Yhteystiedot-sivulta.

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on:

  1. tukea ja koordinoida Arvokas-hankkeiden verkostoa, sisäistä verkostoitumista ja yhteistä kehittämistyötä.
  2. lisätä yhteistä ymmärrystä eriarvoisuuden ilmiöstä ja sen rakenteista
  3. tuottaa arviointitietoa ohjelma- ja yksilötason hyödyistä ja vaikutuksia sekä
  4. viestiä sisäisesti ja ulkoisesti ohjelman toiminnasta, tuloksista ja vaikutuksista.

Hankkeilta edellytetään osallistumista verkoston toimintaan ja oman osaamisen hyödyntämistä ohjelman kehittämistyössä. Hankkeiden tarkoituksena on:

  1. kehittää uusia järjestölähtöisiä toimintatapoja, joilla tuetaan haasteellisissa elämätilanteissa ja/tai äkillisissä muutostilanteissa olevia ihmisiä ja/tai
  2. tavoittaa toiminnalla ihmisiä myös niiltä alueilta, joissa hyvinvointi- ja terveyserot näkyvät selkeimmin, ja vahvistaa heidän osallisuuttaan.

Kuhunkin hankkeeseen ollaan yhteydessä vähintään puolen vuoden välein etäyhteydellä, puhelimitse tai kasvotusten. Koordinaatiohanke toivoo, että kynnys yhteydenpidolle on hyvin matala. Olemme täällä teitä varten! Löydät yhteystietomme täältä.

Arvokas-materiaalit

  • Arvokas-hankkeiden oma tietopankki löytyy täältä
  • Lisäksi hankkeille on yhteinen Facebook-ryhmä

Pohjaa Arvokas-työhön ja -yhteistyöhön:

Systeemiteoreettinen ajattelu

Arvokas-ohjelman verkosto-oppimisen viitekehyksenä toimii systeemiajattelu.

Hankkeiden työ sivuaa tai koskettaa monitasoisia eriarvoisuuteen linkittyviä ilmiöitä ja rakenteita. Ilmiöiden parissa työskentely edellyttää jatkuvasti päivittyvää ymmärrystä ja vaativaa ongelmanratkaisukykyä.

Olemme menneet kohti erikoistuneempaa ammattilaismaailmaa, jossa keskitytään yhden kohderyhmän kysymyksiin. Yhä lokeroituneempi ja erikoistuneempi ajattelu estää usein näkemästä laajaa kuvaa ja johtaa umpikujiin kompleksisten ilmiöiden ymmärtämisessä ja niissä esiintyvien ongelmien ratkaisussa.

Systeemiajattelu johdattelee meitä etsimään yhteyksiä asioiden välillä. Se vastaa kokonaisvaltaisen ajattelun tarpeeseen ja auttaa näkemään ongelmien perimmäisiä syitä ja havaitsemaan ilmiöiden taustatekijöitä. Kun tunnistamme yhteyksiä eri hankkeiden toimintojen ja ilmiöiden välillä, ymmärrämme myös paremmin ympäröivää yhteiskuntaa. Lisäksi se auttaa hahmottamaan muutosta ja sen vaikutuksia.

Systeemiajattelussa on erityisen hedelmällistä erityyppisten toimijoiden yhteistyö. Yksin pohtimalla jumittuu usein opittuihin ajattelumalleihin. Keskustelu ja yhdessä oppiminen tuovat uusia näkökulmia ilmiön tarkasteluun ja auttaa ajattelun laajentamisessa ja oman työn kehittämisessä. Tähän kannustamme ja luomme välineitä teemaryhmien ja ohjelman seminaarien kautta.

Ollaan yhteydessä!

Muiden hankkeiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Kirsti Kuusterä
ohjelmapäällikkö
kirsti.kuustera@setlementti.fi